Shia ahli
  Nudbe duasi
 
 
 

 

             Bu duanı Fitir,Qurban və Qədir-Xum bayramlarında, həmçinin cümə günləri oxumaq müstəhəbbidir!


  Bismillahir–rəhmanir–rəhim 

 

    Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahın

salavat və salamı seyyidimiz, ağamız, Allahın Peyğəmbəri Mühəmmədə və

onun övladlarına olsun. Ilahi,Sənin övliyaların barədə cərəyan edən

hadisələr barədə Sənə həmd olsun Elə övliyalar ki, onları Özün və dinin

üçün xalisləşdirmisən. Çünki, onlara Öz yanında olan əbədi ne”mətlər

bəxşiş etmisən ki, o ne”mətlər əbədidir. Heç vaxt zail olub aradan

getməz, məhv olmaz. (bu ne”mətləri) bu alçaq təbiətli dünyanın, onun

bər-bəzəkli zər-zivərli dərəcələrində zöhdü onlar üçün şərt etdikdən,

onların da bu şərti qəbul edib öz əhdlərinə vəfalı olduqlarını

bildikdən sonra (əta etdin) və onları (Öz dərganhna) qəbul və müqərrəb

etdin .Yüksək zikri, aşkar sənanı onlar üçün təqdim etdin, onlara

məlaikə nazil edib Öz vəhyinlə onları əzizlədi, Öz elminlə onlara

yardım (əta) etdin, onları Özünə doğru şəfatəçi, razılığına çatmaq üçün

vasitə qərar verdin. Sonra onların bə”zilərini (Həzrəti Adəmin)

Cənnətdən çıxarana qədər orada məskunlaşdırdır. Bə”zilərini isə

(Həzrəti Nuhu) Öz nicat gəminə mindirib onu və onunla birlikdə iman

gətirənləri Öz rəhmətinlə həlak olmadan nicat verdin. Bə”zilərin isə

Özün üçün xəlil (dost) seçdin, o da Səndən sonrakı ümmətlər içrə sadiq

dil, istədi. Səndə onun istəyini qəbul etdin və onları uca məqamlı

etdin Bə”ziləri(həzrəti Musa) ilə ağac vasitəsi ilə danışdın və onun

üçün qardaşından (Harundan) arxa, kömək və vəzir qərar verdin;

           

Bəzilərini isə (həzrəti Isa) atasız olaraq dünyaya gətirdin və ona

aşkar mö”cüzələr əta edib Ruhul qüdüsla onu tə”yid etdin.

Bunların

hər biri üçün şəriət yol müəyyən etdin. Onlar üçün canişinlər seçdin

ki, hər biri digərindən sonra, müəyyən müddətdə dini hifz etdilər.

Sənin dinini bərqərar edənlər dirçəldənlər Sənin bəndələrinə höccət və

dəlil olsunlar ki, haqq Öz qərargahından məhv olub aradan getməsin və

nəticədə batil əhli haqq əhlinə qələbə çalmasın.Həmçinin bir kəs

deməsin ki, "Ey Rəbbimiz, əgər Sən bizə (Ilahi əzabdan) qorxudan bir

rəsul göndərib (onları) hidayətçi, əlamət qərar versəydin biz də zəlil

və xar olmamış, işimizi Sənin həbibin və nəcib bəndən Mühəmməd (s)

çatmamış Sənin mö”cüzələrinə tabe olardıq”-deməsin,və o,(həzrəti

Mühəmməd)Sənin seçdiyin kimi, xəlq etdiklərinin ağası, seçdiyin

bəndələrin seçilmişi, onların əfzəli, e”timad etdiyin bəndələrin ən

kəramətlisi, oldu.Sən onu Öz peyğəmbərlərindən öncəyə keçirtdin, Öz

bəndələrindən olan səqəleynə (cinlərə və insanlara) peyğəmbər seçdin,

Öz məğrib və məşriqlərini onun ayaqları altından keçirtdin,. Büraqı

onun üçün müsəxxər(ram) etdin, onun ruhunu Öz asimanına doğru pərvaz

etdirdin, Xilqətin vaxtı qurtarana kimi olmuş və olacaq hər bir şeyin

elmini onda əmanət verdin Sonra (düşmənlərinin mö”minlərdən qorxması

ilə) onu nüsrətə yetindin, onu Cəbrəil, Mikail və əlaməti olan

mələklərinlə əhatə etdin ona və”də verdin ki, onun dinini müşriklərin

xoşlmadıqlarına baxmayaraq bütün dinlərə qalib edəsən, və bu iş onu

sadiq bir nazil olan kimi geri qaytardıqdan sonra oldu. və

oranı(qayıtdığı evi ) o və onlar üçün ilk beyt qərar verdik ki,

"Camattın ibadəti üçün qoyulan ilk ev o evdir ki, Bəkkədədir, bərəkətli

olub aləmlər üçün hidayətdir, onda aydın

nişanələr–Ibrahim(əleyhissalam)-ın məqamı vardır. Hər kəs oraya daxil

olasa, əmin-amanlıqda olar” ("Ali Imran” surəsi, 96) və Əhli-Beyt(ə)

barəsində buyurdun:"Allahın iradəsi bu olmuşdur ki, yalnız Siz

Əhli-beytdən hər növ çirkinliyi, aludəliyi aradan aparıb Sizi

pak-pakizə qərar versin” (Əhzab-53)

             Sonra Mühəmməd

(s)-ın muzdunu onlara aşkar məhəbbət qərar verdin və buyrdun ki, "(Ya

Mühəmməd) xalqa De: Mən bu risalət müqabilində sizdən, Əhli-beytimə

aşkar məhəbbət bəsləməkdən savayı bir muzd istəmirəm”

             

Həmçinin buyurdun ki, "Bu iş müqabilində sizdən bir şey istəyirəmsə, o,

sizin xeyrinizədir” və buyurdun ki: "bu iş müqabilində sizdən bir haq,

muzd istəmirəm”

             Öz Rəbbinə doğru yolu seçmək

istəyənlərdən başqa yalnız onlar (imamlar) Sənə doğru yol, Sənin

razılığna doğru bir məsləkdirlər.

Elə ki, onun ömrü sona çatdı

(Qədir Xumad) öz vəlisi Əliyyibni ƏbiTalib (əleyhissalam)-ı ayağa

qaldırıb (Allahın əmri ilə) hidayətçi etdi, Çünki o (Peyğəmbər) Ilahi

əzabdan qorxdudan idi və hər bir qövm üçün də bir hidayətçi olmalıdır.

Camaat Peyğəmbər(s)in ətrafını tutmuş halda buyurdu: "Mən hər kimin

mövlası və ixtiyar sahibiyəmsə, Əli də onun mövlası və ixtiyar

sahibidir. Ilahi, onu sevəni sev, ona kömək edənlərə kömək et! Onu xar

etmək istəyənləri xar et!, sSonra buyuru: "Mən hər kəsin

peyğəmbəriyəmsə, Əli də onun əmirdir” və buyuru: "Mən və Əli vahid bir

şəcərədənik, sair şəxslər isə müxtəlif şəcərələrdəndir.” Peyğəmbər(s)

özünü Musaya, Əlini isə onun vəziri və canişini olan Haruna bənzədib

buyurdu: "Sənin mənimlə olan münasibətin Harunun Musa ilə olan

münasibəti kimidir; bu fərqlə ki, məndən sonra heç bir peyğəmbər

yoxdur” və öz qızını ona ərə verdi, elə bir xanım ki, hər iki aləm

qadınlarının seyyidəsidir və (Peyğəmbər)öz məscidinə aid olan işləri

onun üçün də halal etdi, onun qapısından başqa (məsçidə açılan) bütün

qapıları bağladı, sonra öz elm və hikmətini ona əmanət verib buyurur:

"Mən elmin şəhəri, Əli isə o şəhərin və darvazasıdır, hər kəs o şəhəri

və hikməti istəsə, gərək onun qapısından gəlsin”, sonra buyurdu "Ya

Əli, Sən mənim qardaşım, canişinim və varisimsən, ətin mənim ətimdən,

qanın mənim qanımdandır. Sənin barışıq etməyin mənim barışıq etməyim,

müharibən mənim müharibəmdir. Iman, mənim ət-qanıma qarışdığı kimi,

sənin ət-qanınla da qarışıb. Qiyamət günü "Kövsər” hovuzu kənarında

canişinimsən Sən mənim borclarımı rəva qılıb,vədələrimə vəfa edəcəksən”

Səni şiələrin cənnətdə, mənim dövrəmdə nurdan olan minbərlər üstə,

üzləri ağ olacaq Onlar mənim qonşularımdır. Ya Əli! Sən olamasaydın,

məndən sonra mö”minlər(münafiqlərdən) seçilməzdi” Əli (əleyhissalam)

peyğəmbərdən sonra azğınçılıqdan çıxmaq üçün hidayət məş”əli, korluq

üçün bir nur, Allahın mətin rabitə ipi, Onun düzgün yolu oldu.

          

Rəsuli Əkrəm(s)-ə qohumluq cəhətindən bir kəs ondan (Həzrəti

Əlidən)qabağa keçə bilmədi və həmçinin heç kəs ondan qabaq islamı qəbul

etmədi, heç kəs fəzilətlərindən hər hansı birində ona çata bilmədi.

Müntəzəm olaraq Rəsuli Əkrəmin(s) qədəm qoyduğu yerə qədəm qoyurdu.

           

Qur”an tə”vili əsasında cihad edirdi. Allah yolunda(çalışanda) məzəmmət

edənlərin məzəmmətləri ona tə”sir etmirdi, Allah yolunda ərəblərin

dilavər pərhləvanlarını təkləyib öldürür, ərəb quldurlarını

tuturdu.Nəticədə Bədr,Xeybər, Hüneyn və s, müharibələrdən o həzrətə

qarşı kin-küdurətlər qalmışdı. Nəhayətdə ona qarşı düşmənçilikdə əlbir

olub onun əleyhinə qiyam etdilər, Həzrət Nakisinlərlə, (Cəməl

döyüşündə), Mariqinlərlə (dindən çıxanlarla) və Qasitinlərlə (Siffeyn

döyüşündə) müharibə edib onları qətlə yetirdi.

           Elə ki,

ömrü sona çatdı və ilk bədbəxtə tabe olan axırıncı bədbəxt (Ibni

Mülcəm) onu şəhadətə yetirdi. Rəsuli Əkrəm(s)-in fərmanları

yol,göstərənlərin birinin digərindən sonra gəlməsi ilə yerinə

yetirilməmiş qaldı.Onun haqqına riayət edən az qrup insanlardan savayı

bütün islam ümməti də ona qarşı amansız düşmənliyə qalxıb onun nəslini

kəsmək üçün övladlarını sürgün etmək üçün cəm oldular və bu işə israr

etdilər. Öldürülənlər öldürüldü, əsir edilənlər əsir edildi, sürgün

edilənlər sürgün edildi və Allahın qəzavu-qədəri onlar üçün gözəl savab

ümidi olan qaydada ötüb keçdi. Çünki Allah, yeri Öz bəndələri

içərisində istədiyi şəxslərə irs verir. Gözəl aqibət isə müttəqlilər

üçündür. Hər bir eyb və nöqsandan pakdır Bizim Rəbbimiz, şübhəsiz ki,

Onun və”dləri hökmən yerinə yetiriləcək və Allah heç vaxt Öz vədəsinin

əksinə çıxmaz, O, Əziz (izzət,şövkət sahibi) və Həkimdir (hikmət

sahibi)

Həzrəti Mühəmmədin (s) pak və mə”sum Əhlibeytinə (s) gərək

bütün ağlayanlar ağlasın, bütün ahüfəqan edənlər yalnız onların halına

ahü-fəğan etsinlər. Yalnız onlar kimilərə gərək gözlər yaş axıtsın,

bütün şivən edənlər şivən etsin, bütün nalə edənlər nalə etsinlər,

ürəkləri yananlar onların halından ürək yanğısı kəçirsinlər.

 

 

         

Hardadır Həsən? Hardadır Hüseynin oğlanları? Salehdən sonrakı Saleh,

Sadiqdən sonrakı Sadiq hardadır? Düz yoldan sonrakı yol hardadır?

Yaxşı insanlardan sonrakı yaxşı insanlar hardadır?

Nur saçan günəşlər hardadır?

           

Nur verən aylar hardadır?Haradadır parlağ ulduzlar? Hardadır dinin

nişanələri, elin sutunları? Hardadır Allahın yer üzündə saxladığı

bəqiyyətullah, elə bir şəxs ki, Peyğəmbərin pak Əhlibeytindən kənarda

deyil.

            Hardadır zülmkarın kökünü kəsmək üçün saxlanmış

şəxs? Hardadır əyrilikləri, nadürüstləri düzəltmək üçün intizarı

çəkilən şəxs? Hardadır zülm və düşmənliyi məhv etmək üçün ümid olunan

şəxs? Hardadır fərizə və sünnətləri yeniləşdirmək üçün ehtiyat edilmiş

şəxs? Hardadır din və şəriətin əslinə qaytarmaq üçün ixtiyar verilmiş

şəxs? Hardadır Allahın kitabı və Onun həd-hüdudunu diriltmək üçün arzu

olunan şəxs? Hardadır din və din əhlinin nişanələrini dirildən şəxs?

Hardadır həddini aşanların izzət və şövkətini tar-mar edən? Hardadır

şirk və nifaqın bünövrələrini sarsıdıb məhv edən şəxs? Hardadır fisq,

üsyan, tüğyan əhlini həlak edən şəxs? Hardadır azğınlıq və ixtilaf

şaxələrini kəsən? Hardadır həvayi-nəfsə pərəstişin, əyriliklərin

əsər-əlamətlərini məhv edən? Hardadır yalan, iftira zəncirlərini kəsib

doğrayan? Hardadır təkəbbürləri, inadkarları məhv edən? Hardadır inad

edib və zəlalətə salanların, küfr əhlinin kökünü kəsən? Hardadır Allah

övliyalarına izzət bəxş edib düşmənlərini zəlil edən? Hardadır təqva

kəlmələrini cəm edən? Hardadır ne”mətlərin əta olunduğu Allah qapısı?

Hardadır Allah övliyalarının üz çevirdikləri Allah vəchi? Hardadır

yerlə səma arasındakı əlaqə (ittisal) səbəbi? Hardadır fəth gününün

sahibi və hidayət bayrağını yayan? Hardadır peyğəmbərlər və onların

övladlarının intiqamını alan? Hardadır Kərbəlada qətlə yetirilənin

qanının intiqamını alan? Hardadır o kəs ki, hər kəs ona qarşı çıxsa və

iftira desə məğlub olar? Hardadır o müztər kəs ki, dua etdiyi halda

qəbul olunar? Hardadır məxluqatın başçısı, yaxşılıq və təqva sahibi?

Hardadır Müstəfa peyğəmbərin Əliyyi-Mürtəzanın, alnı açıq Xədicənin,

Fatimeyi-Kübranın oğlu? Atam-anam və özüm sənə fəda olaq, sənə gələn

bəlalara sipər, qoruq olaq. Ey (Allah dərgahına) müqərrəb olan

sərvərlərin övladı! Ey (Allah yanında) kərim əziz olan nəciblərin

övladı! (Allah tərəfindən) hidayət olunan yol göstərən rəhbərlərin

oğlu, nəfislrini saflşdırmış (mühəzzəb) xeyirxah insanların övladı?

Hardadır ən nəcabətli, səxavətli (kərim)lərin oğlu? Ey mütəhhər,

pak-pakizə insanların oğlu!Ey parlaq ayların oğlu! Ey nur saçan

çıraqların oğlu!, Ey nur saçan göy cisimlərinin oğlu! Ey nur verən

ulduzların oğlu! Ey aşkar yolların oğlu! Ey aşkar ələmlərin oğlu? Ey

kamil elmlərin oğlu! Ey məşhur sünnələrin oğlu! Ey rəvayət olunmuş

nişanərplərin (ələmlərin) oğlu! Ey mövcud mö”cüzələrin oğlu! Ey məşhud

dəlillərin oğlu!Ey sirati-müstəqimin (düzgün yolun) oğlu! Ey

nəbəil-əzim (böyük xəbər)in oğlu! Ey uca və hikmətli Allah yanında olan

Ümmül-kitabdakı şəxsin oğlu! Ey ayə və bəyyində(dəlil)lərin oğlu! Ey

aşkar və qalib dəlillərin oğlu! Ey aşkar və qalib bürhanların oğlu! Ey

Allahın (xalqa) çatdırılmış höccətlərinin oğlu! Ey Allahın tamamlanmış

ne”mətlərinin oğlu! Ey Taha və Möhkəmat ayələrinni oğlu! Ey Yasin və

Zariyyatın oğlu! Ey Tur və Adiyatın oğlu! Ey (me”racda) Allahın

hüzuruna iki ox məsafəsi, yaxud ondan da yaxın məsafəyə qədər

yaxınlaşan şəxsin oğlu! Elə bir yaxınlıq ki, Əliyy (uca məqamlı) və Əla

(ən uca məqamlı) şəxsin tərəfindən idi Kaş biləydim ki, sənin

iqamətgahın hardadır? Yaxud hansı torpaqda və ya yerdəsən ki, ora səni

üstünə götürmüşdür. Aya qumluq Rəzva dağındamısan? Yoxsa ayrı yerdə?

Yaxud Zi-tuvada məskunlaşmısan? Mənə çox ağırdır ki, xalqın hamısını

görəm, amma sən görünməyəsən və sənə mənim həzin səsim və gizli

pıçıltım çatmasın! Mənə çox çətindir ki, mən salamat olduğum halda səni

bəlalar (imtahanlar) əhatə etsin və mənim ahü-naləm, şikayətim sənə

çatmasın!.Canım sənə fəda olsun, elə bir qaib şəxs ki, bizdən uzaqda

deyildir!. Canım fəda olsun sənə ey o uzaqda olan şəxs ki, bizdən

uzaqda deyilsən.! Canım fəda olsun sənə, sən müştaq mömin və

mö”minələrin arzususan! Onlar səni yad edib nalə ahu-fəğan edirlər.

Canım fəda olsun, o kəsə ki, qarşılaşılma mümkün olmayan möhkəm

izzətlidir.!Canım sənə fəda olsun, ey o kəs ki, böyük alicənablığa

malikdir!Əsla sözlə onunla qarşılaşmaq olmaz. Canım fəda olsun sənə, ey

o kəs ki, köhlənməyən ne”mətlər sahibidir ki, həç nə o ne”mətlərə

çatmaz.! Canım fəda olsun sənə ey o kəs ki, başında şərafət əmmaməsi

var və onun tayı-bərabəri yoxdur! Nə vaxta qədər səni axtarmaqda

sərgərdan qalacağam, ey mənim mövlam? Və nə vaxta qədər və hansı

sözlərlə, münaciatla səni vəsv edim? Mənə çox çətindir ki, sənsiz mənə

cavab verilsin və mənə xoş sözlər deyilsinn, mənə çox çətindir ki, mən

səni (hicranın) üçün ağlayım, başqaları isə səni tərk etsinlər. Mənə

çətindir ki, cərəyan edən hadisələr onlara yox, sənə baş versin. Aya

bir köməkçi varmı, onunla ahu- naləmi ağlamağı ucaldam.? Bir ahu- nalə

edən, fəryad qoparan varmı ki, gizlində onun ahu fəryadından qüvvə

alam? Çöp düşən bir göz varmı ki, (qan ağlayam) o gözlərə mənim gözüm o

çöpləri çıxartmaqda qan ağlamaqda kömək olsun? Ey Əhməd (s) in oğlu,

görəsən sənə doğru bir yol varmı ki, səninlə görüşək? Görəsən bir sabah

günümüz sənin gününlə birləşəcək və biz səndən bəhrələncəyikmi? Nə vaxt

sənin içməli axar çaylarına daxil olub sirab olacağıq? Nə vaxt sənin

güvara suyundan içəcəyik? halbuki, sədamız uzun-uzadı oldu? Nə vaxt

olacaq ki, sübh-axşam sənin yanında olacağıq və gözlərimizin yaşı

quruyacaq (şad olacağıq).? Nə vaxt sən bizi görəcək biz də səni

görəcəyik? Bir halda ki, sən aşkar görünən bayrağını yer üzünün hər

yerinə sancacaqsan? Nə vaxt biz sənin ətrafına yığışacağıq və sən

zalımların canına qəsd edəcəksən və yer üzünü ədalətlə doldurub, öz

düşmənlərinə xarlıq və zilləti dadızdırıb cəzalandıracaqsan? Haqqa

təcavüz edənləri, haqq-qarşısında inadkarlıq edənləri və haqqı inkar

edənləri həlak edəcəksən? Təkəbbürlülərin kökünü kəsəcəksən? Zalımların

kökünü kəsəcəksən və biz də deyəcəyik ki, aləmlərin Rəbbi olan Allaha

şükr olsun. Ilahi!, Sən girifdarçılıqları, müsbətləri aradan

qaldıransan və yalnız Səndən kömək istəyirəm, kömək də yalnız Sənin

yanındadır və Sən dünya və axirətin Rəbbisən! Onda لالاimtəhan

olunmuş,bəlalara mübtəla olmuş bəndənin fəryadına çat! Ey fəryad

edənlərin dadına çatan! Ona öz ağasını göstər!,Ey qüvvəsi şiddətli olan

və o həzrətin səbəbi ilə o bəndəndən qəm-qüssəni, kədəri apar və ürək

yanğısını sərinləşdir!. Ey ərşə hakim kəsilən! Ey Ona tərəf

qayıdacağımız şəxs və Ey (arzularımızın) Ona tərəf olduğu şəxs! Ilahi,

biz Sənin və Sənin Peyğəmbərini yad edən vəliyy və dostunu arzulayan

bəndələrik!. Sən o vəlini bizə keşikçi və pənahgah yaratdın, onu bizdən

olan mö”minlər üçün imam qərar verdin, belə isə, bizdən ona salam və

təhiyyət göndər. Ey Rəbbim!,Onun səbəbi ilə bizə Öz kərimini artır,

onun qərar tutduğu yeri bizim üçün qərar tutulan yer və iqamətgah qərar

ver!. Onu bizə təqdim etməklə Öz ne”mətlərini tamamla, ta ki bizi Öz

cənnətlərinə daxil edib xalis bəndələrindən olan şəhidlərlə yoldaş

edəsən!.

          Ilahi, Peyğəmbərə və onun Əhli-beytinə salavat

göndər və salavat göndər Imam Zaman(ə)ın cəddi və Sənin Rəsulun

Mühəmmədə–ən böyük ağamıza və onun (Imam Zamanın) atası (Peyğəmbərdən)

kiçik olan ağamıza (Həzrəti Əliyə), nənəsi Siddiqeyi Kubraya–Fatimə

binti Mühəmmədə və onun çox xeyirxah və doğruçu atalarından (sair

mə”sum imamlardan) olan seçdiyin şəxslərə və onun özünə salavat göndər;

Özün üçün seçdiyin şəxslərə və bəndələrindən olan xeyirxah insanlara

salavatların ən fəzilətlisi, ən kamili, ən tamı, ən davamlısı və ən

çoxunu onlar üçün göndər. və o həzrətə sayı üçün bir son, ardı üçün bir

nəhayət, müddəti üçün bir yoxluq olmayan bir salavat göndər!

Ilahi,

onun vasitəsi ilə haqqı bərqarar edib batili məhv et! Öz övliyalarını

onun vasitəsiilə qalib, düşmənlərini ilə zəlil və bizimilə onun

arasında vüsal bərqarar et! Elə bir vüsal ki, bizi onun sələfləri

(Imamlar və Pəyğəmbərlər) ilə yoldaş olmağa aparıb çıxara!. Və bizi

onun kəmərindən yapışıb onun kölgəsində qərar tutanlardan et,! Onun

haqlarını onun özünə qaytarmaqda bizə kömək et!. Onun itaətini etməkdən

çətinlikdə bizə kömək et!. Onun bizdən razı olması ilə bizə minnət

qoy!. Onun rəfət, rəhmətin, dua və xeyir bərəkətini bizə əta et, belə

ki, biz onun səbəbinə sənin rəhmət və kamının (fövz) vüs`ətinə çataq!.

Namazlarımızı onun xatirinə məqbul, dualarımızı onun xatirinə müstəcab

olunmuş qərar ver! Ruzilərimizi onun xatirinə bol, firavan,

qəm-qüssələrmizi onun xatirinə kifayət olunmuş, ehtiyaclarımızı onun

xatirinə təmin olunmuş qərar ver!.Öz kərim vəchinlə bizə doğru nəzər

et!, Sənə doğru yaxınlaşmaq (niyyətimizi) qəbul et! Bizə nəzər et,

rəhmət nəzəri ilə, belə ki, O rəhmət səbəbi ilə Sənin yanından gələn

kəraməti kamil surətdə əldə edək sonra da o rəhməti Öz ehsanınla bizdən

başqa tərəfə çevirmə! Onun cəddini (s) hovuzunda (kövsər) bizi o

həzrətin (Imam Zamanın) canları ilə çoxlu sirab edən, canımıza nuş

olan, zəhmətsiz su verməklə sirab et! Elə sirab et ki, ondan sonra heç

vaxt susamayaq, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi!.


 
  Bu gün 24 ziyaretçi (80 klik) burda idi!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=